Polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

Fundacja Łączy Nas Polska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Aleja  Wojska Polskiego 39E / 55, 80-268 Gdańsk  (zwana dalej Fundacją lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Fundacja, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

II. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w FUNDACJI

Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:
1. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Fundacji formularzy kontaktowych 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Fundacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej Fundacji okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO  prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jego celami statutowymi okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

2. organizacją wydarzeń publicznych, wykładów, debat, warsztatów, konferencji naukowych lub prasowych

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
informowanie o organizowanym wydarzeniu, wykładzie, debacie, warsztatach, konferencji naukowej lub prasowej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO    prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jego celami statutowymi okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

3. udzielaniem pomocy prawnej i materialnej podmiotom i osobom poszkodowanych w sprawach sądowych, cywilnych, karnych, rodzinnych, pracowniczych lub administracyjnych

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja podmiotów i osób poszkodowanych przed urzędami i sądami art. 6 ust. 1 lit. c RODO
do zakończenia prowadzenia sprawy
realizacja zawartej umowy z podmiotem lub osobą poszkodowaną o świadczenie pomocy prawnej lub materialnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres obowiązywania umowy z podmiotem lub osobą poszkodowaną
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy z podmiotem lub osobą poszkodowaną,  co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem lub osobą poszkodowaną

4. wsparciem działalności Fundacji przez darczyńców. Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Fundacji  wskazane na stronach internetowych www.laczynaspolska.pl bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności (m.in. PayPal)

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Fundacji

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

5. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Fundacji (używanie plików cookies)

Dla Państwa wygody strona internetowa prowadzona przez Fundację używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

III. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Fundacja może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
  3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Fundacji, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, konferencji, świadczenia pomocy prawnej na rzecz beneficjentów programu interwencji procesowej, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Fundacji.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub wolontariusze Fundacji którzy przetwarzają Państwa dane w związku z realizacją celów określonych w części III niniejszej polityki.

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Fundacja zleca wykonanie określonych czynności (np. usługi hostingowe, księgowe, płatnicze, prawne, informatyczne, wysyłkowe), z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. Aby zapewnić możliwie najwyższy standard ochrony Państwa danych osobowych, z tymi podmiotami Fundacja podpisze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Fundacja może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Instytut działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Instytut zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

V. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Fundacja umożliwia Państwu kontakt za pomocą e-maila: biuro@polskalaczy.pl  lub drogą pocztową na adres: Fundacja Łączy Nas Polska, ul. Aleja  Wojska Polskiego 39E / 55, 80-268 Gdańsk.

IV. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Fundacja będzie regularnie dokonywała regularnego przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej Fundacji.

Chciałbyś nas wesprzeć, bądź szukasz pomocy?

Zapraszamy do kontaktu, uczestnictwa w projektach, bądź bezpośredniego wsparcia naszej działaności.

Newsletter